BE/NL

CUPRA Garantie

De 5 garantie types van CUPRA

Deze 5 waarborgen zijn geldig bij alle CUPRA-verdelers in België. De uitzonderlijke betrouwbaarheid van onze wagens, te danken aan hun technologie en de uitmuntende kwaliteit van de onderhoudsbeurten in het CUPRA-netwerk, laten ons toe u een pakket met 5 waarborgen te bieden:

  • 2 jaar garantie op herstellingen, ongeacht het aantal kilometers (onderdelen en werkuren inbegrepen)
  • 2 jaar garantie uitbreiding, onderdelen en werkuren inbegrepen, kilometerstand beperkt tot 80.000 km (deze garantie is enkel van toepassing tijdens de lanceringsactie op voertuigen geïmporteerd door SA D'Ieteren NV en oorspronkelijk verkocht door een Belgische verdeler, goedgekeurd door SA D'Ieteren NV)
  • 3 jaar garantie op koetswerkkleur
  • 12 jaar garantie tegen doorroesten
  • Mobiliteitsgarantie zonder tijds- of kilometerbeperking

Algemene voorwaarden CUPRA Garantie-uitbereiding

Aanvullende garantie bij de garantie voor een nieuw voertuig van CUPRA: "4 jaar (2 + 2)" met maximaal 80.000 km

1. De naamloze vennootschap S.A. D’Ieteren Automotive N.V., met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene (België), Maliestraat 50, ingeschreven onder het nummer 0466.909.993 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (hierna "de Invoerder" of "CUPRA Import" genoemd) biedt een garantie-uitbreiding aan bij de CUPRA-constructeursgarantie van twee (2) jaar waarvan de nieuwe voertuigen van het merk CUPRA tijdens de lanceringsactie kunnen genieten.

2. Deze garantie-uitbreiding wordt door CUPRA Import België toegekend voor elk nieuw particulier voertuig van het merk CUPRA dat in de periode waarin de lanceringsactie geldig is wordt aangekocht bij een erkende CUPRA Concessiehouder in België, op voorwaarde dat dit voertuig voordien door CUPRA Import België werd verkocht aan deze erkende CUPRA Concessiehouder. Enkel voertuigen met de vermelding van de 4 jaar garantie op de bestelbon komen in aanmerking.

3. Het voordeel van deze garantie-uitbreiding is niet ondergeschikt aan de verrichting van de herstellings- en onderhoudsprestaties die niet worden gedekt door deze garantie-uitbreiding door een Servicepartner van het erkende CUPRA-netwerk.

4. De garantie-uitbreiding wordt onmiddellijk van kracht bij het verstrijken van de CUPRA-constructeursgarantie van twee (2) jaar, die van kracht werd op de datum van inverkeerstelling van het voertuig door de erkende CUPRA Concessiehouder of door CUPRA Import België.

5. Deze garantie-uitbreiding is van conventionele aard. Ze dekt dezelfde punten als de garantie die de constructeur CUPRA toekent aan de nieuwe voertuigen van het merk CUPRA, met uitzondering van de garantie voor lak en tegen corrosie. In het kader van deze garantie-uitbreiding vrijwaart CUPRA Import het voertuig tegen alle materiaal- en fabricagefouten tijdens de duur van de garantie-uitbreiding.

6. Deze garantie-uitbreiding heeft een duur van twee (2) jaar bovenop de CUPRA-constructeursgarantie die twee (2) jaar telt, hetzij een garantieperiode van vier (4) jaar, met een maximaal aantal kilometer van 80.000. Deze garantie-uitbreiding bestaat uit de CUPRA Extended Warranty-garantie van de constructeur CUPRA (twee extra jaar, met evenwel een beperking tot een maximale kilometerstand van het voertuig van 80.000 km). De garantie-uitbreiding zal ten einde lopen op het einde van dit laatste bijkomende jaar.

7. Tijdens de hele duur van de garantie-uitbreiding zal het onderhoud van het voertuig uitgevoerd moeten worden in overeenstemming met het onderhoudsplan gedefinieerd door de constructeur (te raadplegen in de boorddocumentatie van elk nieuw CUPRA voertuig). In het tegenovergestelde geval zal CUPRA Import België niet meer contractueel gebonden zijn aan zijn verplichtingen in het kader van onderhavige garantie-uitbreiding. Deze bepaling is evenwel niet van toepassing en de garantie-uitbreiding in kwestie komt dus niet in het gedrang als de klant bewijst dat de oorzaken van de schade waarvoor hij een beroep doet op de garantie die het voorwerp uitmaakt van deze uitbreiding, geen verband houden met de niet-naleving van de verplichting inzake conform onderhoud, zoals hiervoor vermeld.

8. In geval van een defect tijdens de garantie-uitbreiding kan CUPRA Import, naar eigen goeddunken, hetzij dit defect verhelpen via een Partner die lid is van het erkende herstellingsnetwerk van CUPRA (in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 hierna), hetzij een nieuw CUPRA voertuig leveren. In geval van herstelling zal CUPRA Import overgaan tot de herstelling van het defecte onderdeel of, indien nodig, de vervanging ervan. De klant zal geen andere eisen kunnen doen gelden, met uitzondering van zijn wettelijke rechten.

9. Wat de rechten betreft die voortvloeien uit onderhavige garantie-uitbreiding, zijn de volgende bepalingen van toepassing:
a) de klant zal zijn rechten die voortvloeien uit de garantie-uitbreiding enkel kunnen doen gelden bij de erkende CUPRA Partners-herstellers, gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER) en in Zwitserland.
b) De klant zal het naar behoren ingevulde onderhoudsboekje of elk ander document moeten voorleggen dat de mogelijkheid biedt te bewijzen dat de onderhoudswerken correct werden uitgevoerd volgens de voorschriften van de constructeur (zie artikel 7 hiervoor).
c) De onderdelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een vervanging, worden eigendom van CUPRA Import.
d) Voor de onderdelen die vervangen, geverfd of hersteld werden in het kader van een herstelling, zal de garantie van toepassing zijn tot het einde van de duur van de garantie-uitbreiding van het voertuig. Deze bepaling zal in voorkomend geval ook van toepassing zijn voor een voertuig dat werd geleverd ter vervanging van het oorspronkelijke voertuig, met dien verstande dat elk voertuig dat werd geleverd ter vervanging slechts zal genieten van de garantie van de constructeur van twee (2) jaar en uitgesloten is uit de garantie-uitbreiding.
e) Als het voertuig buiten werking is omwille van een defect dat wordt gedekt door de garantie-uitbreiding, moet de begunstigde van de garantie-uitbreiding onverwijld contact opnemen met de dichtstbijzijnde erkende CUPRA Servicepartner-hersteller om te bepalen of de vereiste werken ter plaatse uitgevoerd kunnen worden of in de werkplaats van de erkende CUPRA Partner. De eventuele rechten van de begunstigde van de garantie-uitbreiding, uit hoofde van de mobiliteitsgarantie, worden niet getroffen.
f) Er bestaan geen andere rechten uit hoofde van deze garantie-uitbreiding.

10. Er bestaat geen enkele verplichting uit hoofde van de garantie-uitbreiding als gebleken is dat het defect werd veroorzaakt wanneer:
- het voertuig anders werd gebruikt dan als personenvoertuig of voertuig voor het dagelijkse vervoer van personen, of
- als het defect het gevolg is van een herstelling of een onderhoudsbeurt van het defecte voertuig uitgevoerd door de begunstigde zelf of door een derde die geen lid is van het erkende CUPRA-netwerk, of
- als het voertuig gewijzigd werd zonder de goedkeuring van CUPRA Import België, of
- als de begunstigde van de garantie-uitbreiding de voorschriften van de constructeur met betrekking tot de werking, het gebruik en het onderhoud van het voertuig (met inbegrip van de periodiciteit ervan) zoals gedefinieerd in het onderhoudsboekje en de technische brochures van het voertuig niet heeft nageleefd, of
- voor alle andere uitsluitingsredenen ingeroepen in de CUPRA-constructeursgarantie (met uitzondering van de onbeperkte kilometerstand).

11. Normale slijtage is uitgesloten uit de garantie-uitbreiding.

12. De terbeschikkingstelling van een vervangwagen tijdens de duur van de herstelling, en de eventuele schadevergoeding die eruit kan voortvloeien, zijn uitdrukkelijk uitgesloten uit onderhavige garantie-uitbreiding.

13. Onderhavige garantie-uitbreiding beperkt geenszins de wettelijke rechten, meer bepaald de garantierechten van de verkoper van het voertuig en de eventuele rechten van de constructeur of van CUPRA Import België. Los van de rechten die resulteren uit de bepalingen van onderhavige garantie-uitbreiding blijft de verkoper gehouden tot de wettelijke garantie van overeenstemming (artikels 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek) en die met betrekking tot de gebreken van de verkochte zaak (artikels 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek).

Aanvullende garantie - hoogspanningsbatterij PHEV en BEV

Garantie op hoogvoltagebatterijen voor BEV’s van de fabrikant (Battery Electric Vehicule)

a. Bovenop de CUPRA Garantie voor nieuwe wagens geeft de fabrikant de koper van een nieuwe CUPRA BEV een garantie op de hoogvoltagebatterij gedurende acht jaar na de oorspronkelijke leveringsdatum of gedurende de eerste 160.000 km, afhankelijk van wat eerst wordt bereikt, op alle materiaal- en fabricagefouten en in geval van overmatig capaciteitsverlies (zie punt 2). Deze garantie, die de koper de mogelijkheid biedt het gratis herstel van het defect te eisen, doet zich voor wanneer de resterende energie-inhoud van de batterij zakt tot onder de 70 procent ten opzichte van de toestand bij levering. In geval van een beroep op de garantie bestaat er een aanspraak op het verhelpen van het defect zoals beschreven in punt 2. hierna.

b. De energie-inhoud van de batterij in kWh (met bewijs door een capaciteitsmeting) en daarmee de prestaties van een lithium-ion hoogvoltagebatterij verminderen technisch gezien gedurende de levensduur (natuurlijke slijtage). Wanneer binnen de garantietermijn een capaciteitsmeting bij een CUPRA-servicepartner uitwijst dat de netto capaciteit van de batterij op dat moment onder de grens van 70 procent ligt (8 jaar, 160.000 kilometer - zie hierboven), wordt naargelang van de verstreken gebruiksperiode/het aantal gereden kilometers de energie-inhoud van de batterij weer op de volgende waarden gebracht:

1.. tot maximaal 60.000 km, of 3 jaar na de oorspronkelijke leveringsdatum, afhankelijk van wat eerst wordt bereikt: 78%

2. tot maximaal 100.000 km, of 5 jaar na de oorspronkelijke leveringsdatum, afhankelijk van wat eerst wordt bereikt: 74%

3. tot maximaal 160.000 km, of 8 jaar na de oorspronkelijke leveringsdatum, afhankelijk van wat eerst wordt bereikt: 70%

Het uitgangspunt voor de gegarandeerde energie-inhoud van de batterij is de nettowaarde die is opgenomen in de verkoopovereenkomst. Overmatig capaciteitsverlies wordt voor de koper binnen de garantietermijn kosteloos verholpen, indien nodig ook met gereviseerde componenten van hoogvoltagebatterijen, zodat de betreffende garantiewaarde weer wordt bereikt. Voorbeeld: wanneer de netto capaciteit van de batterij nog 65 procent bedraagt bij 70.000 gereden kilometers, moet in het kader van de defect verhelping een restcapaciteit van minstens 74 procent worden bereikt.

c. Onderdelen die voor het verhelpen van het defect worden verwijderd of vervangen, worden eigendom van de garantiegever.

d. De fabrikant gaat akkoord met de overdracht van de aanspraak die voortvloeit uit de garantie voor hoogvoltagebatterijen voor een nieuwe CUPRA BEV, wanneer de begunstigde van de garantie het voertuig verkoopt aan een derde. Met de overdracht verliest de oorspronkelijke begunstigde elke aanspraak op de garantie. De nieuwe koper heeft recht op deze aanspraak voor zover deze op het moment van de overdracht nog bestaat.

e. De prestatieverplichting uit de garantie voor hoogvoltagebatterijen voor een nieuwe CUPRA BEV vervalt wanneer de hoogvoltagebatterij permanent uit de nieuwe CUPRA BEV wordt verwijderd en niet langer in combinatie met de nieuwe CUPRA BEV wordt gebruikt.

f. De prestatieverplichting uit de garantie voor hoogvoltagebatterijen voor een nieuwe CUPRA BEV is nietig wanneer en voor zover een defect, overmatig capaciteitsverlies of schade aan de hoogvoltagebatterij te wijten is aan een ongeval.

g. De prestatieverplichting uit de garantie voor hoogvoltagebatterijen voor een nieuwe CUPRA BEV is niet van toepassing wanneer en voor zover een materiaalfout is opgetreden

1. door het niet naleven van de voorschriften voor de werking, het gebruik en het onderhoud van de CUPRA BEV, of

2. door overbelasting van de CUPRA BEV, bijvoorbeeld bij motorsportwedstrijden, of

3. doordat de hoogvoltagebatterij in direct contact is gekomen met open vuur, of

4. door het direct aanbrengen van water of vloeistoffen op de hoogvoltagebatterij.

h. Bovendien gelden – met uitzondering van de garantieduur – alle bepalingen van de CUPRA Garantie tevens voor de hoogvoltagebatterij (vereisten, normen voor het defectvrij zijn, redenen voor de uitsluiting, afhandeling van schadegevallen, inwerkingtreding en aanvang van de garantietermijn, toepassingsgebied, enz.).

Zoek uw verdeler

Vind een CUPRA verdeler bij u in de buurt.