2021.7.2 BE/NL

Wettelijke vermelding

1. Inleiding

SEAT CUPRA, S.A.U. (hierna, ‘SEAT CUPRA’) is een Spaanse onderneming met maatschappelijke zetel te Martorell (Barcelona), Autovía A-2, Km. 585, met Spaans fiscaal identificatienummer (N.I.F) A-62.390.653, naar behoren geregistreerd in het handelsregister van Barcelona, Algemeen Volume 43621, folio 205, paginanummer B-223602, met e-mailadres: [gelieve het e-mailadres van de klantendienst van CUPRA in te voegen].

SEAT CUPRA is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten of andere rechten op het Webportaal ‘CUPRA OFFICIAL’ (hierna, ‘Webportaal’ of ‘Web’).

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna ‘Gebruiksvoorwaarden’) bepalen de toegang tot en het gebruik van het Webportaal door Gebruikers (hierna de ‘Gebruikers’) en worden aangevuld met alle andere juridische teksten die van toepassing zijn op de functionaliteiten, diensten, processen, toepassingen, platformen of middelen die voor het gebruik van het Webportaal vereist zijn of er deel van uitmaken.

De Gebruiker erkent en aanvaardt vrijwillig en expliciet dat zijn/haar gebruik van het Webportaal te allen tijde uitsluitend onder zijn/haar verantwoordelijkheid valt.

2. Doel en toepassingsgebied

Het doel van het Webportaal is de door SEAT CUPRA aangeboden goederen en diensten bij de Gebruikers te promoten en relevante informatie te verstrekken over de kenmerken van de voertuigen van CUPRA.

Er is een login of registratie vereist om de functionaliteiten van het Webportaal te kunnen gebruiken. De Gebruikers hebben een Gebruikersaccount nodig om in te loggen. Gebruikers die al over een login beschikken, kunnen inloggen met hun toegangsgegevens. In het andere geval moeten de Gebruikers zich registreren in het Webportaal.

Met het oog daarop verleent SEAT CUPRA de Gebruikers een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de functionaliteiten, inhoud en andere functies van het Webportaal, die onderworpen zijn aan de overige in deze gebruiksvoorwaarden vermelde bepalingen en eventuele andere gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

3. Intellectuele en industriële eigendom

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van het Webportaal (inclusief, maar niet beperkt tot alle informatie, gegevens, databases, teksten, grafische voorstellingen, ontwerpen, foto's, geluiden, animatiebeelden, videofilms, software, logo's, handelsmerken, industriële ontwerpen, knowhow, industriële of handelsgeheimen en andere inhoud) zijn het exclusieve eigendom van SEAT CUPRA en/of haar licentiegevers. Het gebruik, de reproductie, overdracht, verspreiding, onthulling, openbaarmaking, verwerking, distributie, transformatie of exploitatie ervan door de Gebruiker, op welke wijze ook, is bijgevolg verboden, uitgezonderd in het kader van de dienst die het Webportaal aanbiedt en uitsluitend voor privédoeleinden.

Het is de Gebruiker verboden om het Webportaal tijdens het gebruik te decompileren, te demonteren of aan reverse engineering te onderwerpen. De Gebruiker dient zich er tevens van te onthouden in het Webportaal geïnstalleerde beschermingsvoorzieningen of veiligheidssystemen te verwijderen, te wijzigen, te ontwijken of te manipuleren.

De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat het gebruik van het Webportaal niet de overdracht van intellectuele of industriële eigendomsrechten omvat, zoals auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen of andere rechten op het Webportaal en geen autorisatie vormt voor het creëren van ontwikkelingen op basis van het Webportaal, uitgezonderd de beperkte licentie om het Webportaal volgens de hier vermelde voorwaarden te gebruiken.

De Gebruiker verleent SEAT CUPRA een niet-exclusief, niet-beperkt, overdraagbaar en sublicentieerbaar gebruiksrecht voor de niet-persoonlijke gegevens, meer bepaald technische gegevens en gegevens waaruit de verwijzing naar personen werd verwijderd (geanonimiseerde gegevens) en voor de inhoud, ideeën, suggesties, het materiaal en de informatie die de Gebruiker op het Webportaal plaatst, gedurende de door de wet toegestane maximale termijn en voor het gebruik ervan in de breedste zin door SEAT CUPRA.

4. Wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden en reikwijdte van de diensten van het Webportaal

SEAT CUPRA heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen of te actualiseren. De Gebruiker zal binnen een redelijke termijn uitdrukkelijk op de hoogte worden gebracht van elke wijziging van de Gebruiksvoorwaarden voor het Webportaal. In het kader hiervan adviseren we de laatst bijgewerkte versie van het Webportaal te gebruiken, waarop de geactualiseerde versie van deze gebruiksvoorwaarden werd gepubliceerd. SEAT CUPRA behoudt zich het recht voor de diensten van het Webportaal uit te breiden, te beperken of te wijzigen door middel van updates.

Vooraleer het Webportaal te gebruiken, dient de Gebruiker de geldende gebruiksvoorwaarden die bij elk gebruik op het scherm van het Webportaal worden getoond, uitdrukkelijk te accepteren.

SEAT CUPRA behoudt zich tevens het recht voor de reikwijdte van de diensten van het Webportaal op elk moment te wijzigen, uit te breiden of in te perken, of de functies ervan op elk moment te wijzigen. Dit is met name te wijten aan de snelle evolutie van de nieuwe technologieën die SEAT CUPRA ertoe verplichten de technische inhoud van het Webportaal regelmatig aan te passen.

Het gebruik van het Webportaal en de toegang tot de aangeboden diensten zijn gratis, voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, met uitzondering van bijkomende functies. Het gebruik van de via het Webportaal aangeboden diensten kan echter ook dataverbruik met zich meebrengen. SEAT CUPRA is niet verantwoordelijk voor de communicatiekosten, de kosten voor het doorsturen van gegevens of de internetverbinding van de Gebruiker. Raadpleeg uw operator voor meer informatie.

5. Misbruik               

De Gebruiker stemt ermee in geen misbruik te maken van het Webportaal en geen informatie te gebruiken of te verspreiden via het Webportaal om:

- activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de wetgeving, deze Gebruiksvoorwaarden, de moraal, de goede zeden en de gevestigde openbare orde of die voor illegale doeleinden zijn bestemd, verboden zijn of tot doel hebben de rechten en belangen van SEAT SPORT of derden te schenden; Dit geldt in het bijzonder voor auteursrechten, geregistreerde namen of handelsmerken, evenals privacyrechten.

- het Webportaal of een deel ervan te gebruiken in andere particuliere of commerciële websites en het Webportaal commercieel te gebruiken; hyperlinks naar het Webportaal of de inhoud ervan aan te brengen (tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door SEAT CUPRA);

- het Webportaal te wijzigen, te kopiëren, aan te passen, te decompileren, te demonteren, aan reverse engineering te onderwerpen; licenties te verlenen, het Webportaal of zijn inhoud te leasen, te verkopen of te imiteren, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 3 van deze gebruiksvoorwaarden; 

- virussen of andere schadelijke componenten door te geven die het Webportaal of een ermee verbonden netwerk kunnen aantasten, belemmeren of beschadigen of die het gebruik en het genot van het Webportaal door andere gebruikers kunnen verhinderen;

- een onderdeel van het Webportaal dat eigendom is van SEAT SPORT geheel of gedeeltelijk te onthullen, te verwijderen, te hergebruiken of door te sturen via welk medium of op welke drager ook zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de onderneming.

SEAT CUPRA heeft het recht de toegang tot bepaalde diensten van het Webportaal te blokkeren indien de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden, rechten van derden of de toepasselijke wetgeving en meer bepaald de in deze bepaling vermelde verbintenissen schendt. SEAT CUPRA behoudt zich alle andere bijkomende rechten voor die tegen de Gebruiker kunnen worden ingeroepen, meer bepaald inzake het instellen van strafrechtelijke of burgerlijke procedures.

6. Melding van mogelijke inbreuken

SEAT CUPRA respecteert de rechten van derden en de toepasselijke wetgeving. De Gebruiker van dit Webportaal is verplicht dit eveneens te doen.

Als een Gebruiker een aanstootgevend gebruik van het Webportaal en/of gebruik voor onwettige doeleinden vaststelt, dient hij dit onmiddellijk aan SEAT CUPRA te melden via een e-mail naar[gelieve het e-mailadres van de klantendienst van CUPRA in te voegen].

7. Uitsluiting van dienstverlening en garantie

SEAT CUPRA zal alles in het werk stellen om de goede werking van het Webportaal te garanderen. SEAT CUPRA kan echter niet garanderen dat er geen onderbrekingen zullen zijn in de dienstverlening bij het uitvoeren van reparaties aan en/of onderhoud van het Webportaal, dat er altijd voldoende dekking zal zijn of dat er geen defecten zullen zijn aan de apparatuur en/of in het netwerk dat noodzakelijk is voor de gegevensoverdracht, waarover de onderneming geen controle heeft. SEAT CUPRA zal de gepaste maatregelen nemen om dergelijke onderbrekingen te beperken.

Hoewel SEAT CUPRA alles in het werk stelt opdat de informatie op het Webportaal up-to-date en accuraat zou zijn, moet dergelijke informatie louter als indicatief worden beschouwd met als enig doel een leidraad te vormen voor de verstrekking van algemene gegevens, maar geen gedetailleerde of specifieke informatie over producten en diensten die voorkomen op de vermelde website. De bedoelde informatie kan dan ook onderworpen zijn aan wijzigingen en mag niet worden beschouwd als een definitieve aanbieding, promotie of marketingvorm van producten of diensten in verband met SEAT CUPRA.

8. Aansprakelijkheid

De Gebruiker maakt op eigen risico gebruik van het Webportaal. Om het Webportaal te kunnen gebruiken, dient de Gebruiker zich te registreren en de Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Wanneer hij het Webportaal bezoekt, is de Gebruiker verplicht het te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving en is hij tegenover SEAT CUPRA en/of derden aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de genoemde verplichting. SEAT CUPRA is bijgevolg niet aansprakelijk voor enige schade of wijziging aan de apparatuur van de Gebruiker als gevolg van het gebruik van het Webportaal.

De Gebruiker is in elk geval volledig verantwoordelijk voor de gegevens en inhoud die hij doorstuurt naar of meedeelt aan SEAT CUPRA. SEAT CUPRA controleert of monitort dergelijke inhoud niet, tenzij een bevoegde rechtbank of een overheidsbeslissing anders bepaalt. SEAT CUPRA behoudt zich het recht voor de weergave van de genoemde inhoud te verwijderen of te verhinderen tot de eigendom van het betrokken materiaal of de wettigheid ervan bewezen is.

SEAT CUPRA aanvaardt haar deel van de aansprakelijkheid in overeenstemming met de huidige wetgeving, meer bepaald de aansprakelijkheid voor opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid in verband met de werking van het Webportaal en voor de uitdrukkelijk door haar verleende garanties.

SEAT CUPRA is niet aansprakelijk voor eventuele beveiligingsfouten die zich kunnen voordoen of voor schade aan de apparatuur (hardware en software) van de Gebruiker en/of aan de bestanden of documenten die erin zijn opgeslagen als gevolg van de aanwezigheid van een virus in de apparatuur die de Gebruiker gebruikt om in te loggen op de diensten en de inhoud van het Webportaal, voor het uitvallen van de internetverbinding, telefoonstoringen, interferentie, wegvallen of onderbrekingen van de werking van het Webportaal als gevolg van factoren waarover SEAT CUPRA geen controle heeft.

Dit Webportaal kan links naar andere websites (inclusief sociale netwerken) en informatie en/of diensten van derden bevatten om de toegang van de Gebruiker tot informatie van zakelijke partners of sponsors te vergemakkelijken. SEAT CUPRA heeft hierover geen controle en is niet aansprakelijk voor de inhoud, de werking of de overdracht van de informatie die ze van dergelijke derden ontvangt. SEAT CUPRA biedt de Gebruikers deze links en informatie en/of diensten uitsluitend aan met het oog op hun comfort. De Gebruikers blijven verantwoordelijk voor het lezen en aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid die op de gelinkte websites werden gepubliceerd. Er zullen in geen geval persoonsgegevens worden uitgewisseld met dergelijke externe websites.

SEAT CUPRA heeft bovendien geen controle over de informatie, inhoud, producten of diensten van derden die links naar het Webportaal hebben geplaatst. SEAT CUPRA aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van functies, technologieën, diensten of platformen van derden door de Gebruiker. In dat verband verbindt de Gebruiker zich ertoe SEAT CUPRA te vrijwaren van elke aansprakelijkheid of betaling van schadevergoeding als gevolg van een inbreuk of incident in verband met het gebruik van dergelijke functies, technologieën, diensten of platformen van derden, ondanks het feit dat deze beschikbaar zijn via het Webportaal.

SEAT CUPRA heeft in het algemeen geen controle over het gebruik van het Webportaal door de Gebruikers. SEAT CUPRA garandeert meer bepaald niet dat het gebruik van het Webportaal door de Gebruikers in overeenstemming is met de wet, deze Gebruiksvoorwaarden, de moraal, de openbare orde en de algemeen aanvaarde goede zeden of dat de Gebruikers het Webportaal zorgvuldig en voorzichtig gebruiken. SEAT CUPRA is bijgevolg niet aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud van het Webportaal door de Gebruikers dat een inbreuk kan vormen op de nationale of internationale wetgeving, of op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

9. Gegevensbescherming

SEAT CUPRA beschermt de persoonsgegevens van de Gebruikers en gebruikt ze uitsluitend voor zover dit wettelijk is toegestaan of op voorwaarde dat de Gebruikers hiervoor toestemming hebben gegeven. Meer informatie hierover vindt u in het Privacybeleid.

10. Cookiesbeleid en gelijkaardige technologieën

Meer informatie hierover vindt u in het cookiesbeleid.

11. Scheidbaarheid

De onwettigheid, ongeldigheid of nietigheid van een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden schaadt geenszins de geldigheid van de andere bepalingen, op voorwaarde dat de rechten en verplichtingen van de Partijen volgens deze Gebruiksvoorwaarden niet op een essentiële manier beïnvloed worden. Met essentieel wordt hier elke situatie bedoeld die de belangen van een van de partijen ernstig schaadt of het doel van deze Gebruiksvoorwaarden in het gedrang brengt. Dergelijke bepalingen moeten vervangen worden of opgenomen in andere bepalingen die in overeenstemming met de wet hetzelfde doel dienen als de vervangen bepaling.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

a. Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder het Spaanse gemene recht; als de Gebruiker de status van consument heeft, zijn deze Gebruiksvoorwaarden eveneens onderworpen aan de toepasselijke lokale wetgeving.

b. Alle geschillen of vorderingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van de stad Barcelona (Spanje), en in het geval dat een Gebruiker handelt in zijn hoedanigheid van consument, aan de rechtbank van de woonplaats van de Gebruiker / consument.

c. Als de Gebruiker handelt in zijn hoedanigheid van consument, kan hij conflicten die ontstaan uit of betrekking hebben op deze Gebruiksvoorwaarden ook voorleggen op het platform voor online geschillenbeslechting (OGB) indien van toepassing. De lijst van OGB-platformen van de Europese Commissie is beschikbaar via de link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.  

13. Technische vereisten

Hieronder vindt u meer informatie over de functionele modules die nodig zijn om het Webplatform te gebruiken en wat ze de Gebruikers bieden.

(i) Browser

Browsers zijn programma’s die worden gebruikt om internetpagina’s te bekijken (of te ‘surfen’). Browsers interpreteren de HTML-code van de internetpagina en tonen ze op de computer in de vorm van een website. Moderne browsers kunnen naast tekst ook afbeeldingen, videoclips en andere gegevensformaten weergeven, soms met behulp van plug-ins, add-ons of viewers. De momenteel ondersteunde browsers zijn Internet Explorer (vanaf versie 11), Microsoft Edge, Mozilla Firefox (vanaf versie 60) en Google Chrome (vanaf versie 67).

(ii) Browserinstellingen

Wij raden de volgende browserinstellingen aan voor een optimale weergave van het Webplatform, bijvoorbeeld in Internet Explorer:

Ga voor Internet Explorer als volgt tewerk: Klik op het tandwielpictogram ‘Extra’ bovenaan rechts en vervolgens op ‘Internetopties’ en het tabblad ‘Geavanceerd’. Vink onder ‘Multimedia’ in het onderste derde van het scherm ‘Afbeeldingen weergeven’ aan.

(iii) Aanbevolen plug-ins

Wij raden de volgende plug-in aan bij het gebruik van het Webplatform:

Acrobat Reader: Acrobat Reader stelt de Gebruiker in staat zaken zoals brochures en tabellen in Portable Document Format (PDF) te bekijken en af te drukken.

(iv) Overige vereisten:

DSL-internetverbinding (minstens 512k)

Java en JavaScript

Schermresolutie: min. 1.024 x 768

© SEAT CUPRA, S.A.U. 2018. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden. Alle rechten voorbehouden.